دوره های هوش مصنوعی در ایران

دوره آموزشی اپراتوری هوش مصنوعی
آماتور

شامل توضیحات ، لیست دروس و اطلاعات دوره
بهزاد حسین عباسی مدرس هوش مصنوعی
آموزش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی.
3دقیقه 57 ثانیه

آموزش ابزار اول سایت ران وی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل اول
84 دقیقه 4ثانیه

مقدمه دوره

رایگان

در این دوره یاد میگیریم با ابزارهای هوش مصنوعی کار کنیم در جهت پیشرفت کسب و کارمان، استفاده از هوش مصنوعی در تبلیغات، رونق کسب و کار، پیشرفت در شبکه های اجتماعی، ایجاد سهولت در زندگی و کسب و کارمان و....( توجه داشته باشیداین دوره در زمینه برنامه نویسی هوش مصنوعی نمی باشد)

مقدمه هوش مصنوعی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

دلایل کار با هوش مصنوعی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

شروع کار با بارد گوگل

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

شروع ثبت نام با openai

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

ورود و کار با chatgbt

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

ویراستاری متن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل دوم
43 دقیقه 29 ثانیه

فصل دوم قسمت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوم قسمت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوم قسمت ششم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوم قسمت هفتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل سوم
437 دقیقه 28 ثانیه

پارت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت ششم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت هفتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت هشتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت نهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت دهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت یازدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت دوازدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت سیزدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت چهاردهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت پانزدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت شانزدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت هفدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت هجدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت نوزدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیستم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست یکم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست و دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست و سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست و چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست و پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست و ششم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست و هفتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست و هشتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت بیست و نهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت سی ام

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
دوره فصل چهارم
437 دقیقه 29 ثانیه

.پارت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت سه

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت شش

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت هفتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت هشتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت نه

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت ده

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت یازده

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت دوازده

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت سیزده

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

.پارت چهارده

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل پنجم
126 دقیقه 28 ثانیه

پارت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت ششم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت هفتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل ششم
۱۲۶ دقیقه ۲۸ ثانیه

..، پارت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت دوم،

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت سوم،

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت چهارم،

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل هفتم
۱۲۶ دقیقه ۲۸ ثانیه

پارت اول 1

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت دوم 2

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت سوم 3

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت چهارم 4

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت پنجمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پارت ششم 6

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل هشتم
179دقیقه 21 ثانیه

فصل هشتم قسمت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل هشتم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل هشتم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل هشتم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل هشتم قسمت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل نهم (فروش پیشرفته)
123 دقیقه

فصل نهم قسمت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل نهم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل نهم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل نهم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل نهم قسمت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل دهم
214دقیقه 56ثانیه

فصل دهم قسمت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت ششم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت هفتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت هشتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت نهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت دهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت یازدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت دوازدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت سیزدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت چهادهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت پانزدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت شانزدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت هفدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت هجدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دهم قسمت نوزدهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل یازدهم
124دقیقه

فصل یازدهم قسمت یکم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل یازدهم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل یازدهم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل یازدهم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل یازدهم قسمت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل یازدهم قسمت ششم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل یازدهم قسمت هفتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل یازدهم قسمت هشتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل یازدهم قسمت نهم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل دوازدهم(رباتیک)
124دقیقه

فصل دوازدهم قسمت یکم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوازدهم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوازدهم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوازدهم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوازدهم قسمت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوازدهم قسمت ششم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوازدهم قسمت هفتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل دوازدهم قسمت هشتم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل سیزدهم (سیستم خبره)
45دقیقه

فصل سیزدهم قسمت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل سیزدهم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل سیزدهم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل سیزدهم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل سیزدهم قسمت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل چهاردهم(یادگیری عمیق و شبکه عصبی)
51دقیقه

فصل چهاردهم قسمت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل چهاردهم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل چهاردهم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل چهاردهم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل چهاردهم قسمت پنجم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل چهاردهم قسمت ششم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل پانزدهم (آپدیت شده فصل اول)
129دقیقه

فصل پانزدهم (مقدمه)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل پانزدهم قسمت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل پانزدهم قسمت دوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل پانزدهم قسمت سوم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

فصل پانزدهم قسمت چهارم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل شانزدهم (تریدری با هوش مصنوعی)
14دقیقه

فصل شانزدهم قسمت اول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جزییات بیشتر

در این دوره یاد میگیرید که چطور از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنید و از طریق ابزارهای هوش مصنوعی بتوانید کسب درآمد کنید.

 • این دوره مناسب چه افرادیست ؟
 • مناسب افرادی که دوست دارند درآمد خود را افزایش دهند.
 • مناسب افرادی که میخواهند کسب و کار خود را گسترش دهند.
 • مناسب افرادی که دانش کافی کار با کامپیوتر را ندارند.
 • مناسب افرادی که شغل جدید میخواهند.
 • مناسب افرادی که دوست دارند شغل خود را به روز کنند.
 • مناسب افرادی که میخواهند با موبایل کسب درآمد کنند.
 • مناسب افرادی که شغل آنها در خطر است.

 

 • این دوره مناسب چه افرادی نیست؟
 • افرادی که گوشی تلفن همراه هوشمند ندارند.
 • افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند.
 • افرادی که نمیتوانند از اینترنت گوشی استفاده کنند.
 • افرادی که سواد خواندن و نوشتن ندارند.
 • افرادی که سن آنها کمتر از 10سال است.
پشتیبانی دوره و تماس با ما
شماره تماس
09381724694
ایمیل
info@behzadabbasi.ir
پشتیبانی حضوری
تهران -خیابان ولیعصر

تماس با ما

  پشتیبانی در یادگیری

  پشتیبانی دوره ها در یادگیری به سه روش متفاوت انجام خواهد شد . شما میتوانید با انتخاب هر یک از این روش های بهترین پشتیبانی را دریافت کنید

   

  چه پشتیبانی بهتر است؟

  • پشتیبانی بصورت تیک سامانه
  • پشتیبانی بصورت تلفنی
  • پشتیبانی بصورت تلگرامی
  • پشتیبانی بصورت حضوری

  دیدگاه و امتیاز کاربران
  متوسط امتیاز ها
  0
  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  5 ستاره
  0
  4 ستاره
  0
  3 ستاره
  0
  2 ستاره
  0
  1 ستاره
  0

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره آموزشی اپراتوری هوش مصنوعی”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  preloader